PANASZKEZELÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁST SZABÁLYZAT

FELDOLGOZÁS ALATT!

www.szcietnologianeked.com

Jelen szabályzat („Szabályzat”) célja, hogy a szceintologianeked.com panaszkezelési rendjét szabályozza és rendezze.

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szcientológia Egyház Központi Szervezet (továbbiakban Szervezet) minden tagjára, akik kötelesek betartani. A Panaszkezelési szabályzat érintettjei a Szervezet által megkérdezett vagy személyesen meghallgatott magánszemélyek, akik a Panaszkezelési Szabályzat szerint jogosultak eljárni (más jogi út lehetőségét nem érintve).

I. A panasz bejelentésének módjai

 1. Szóbeli panasztétel
  A Szervezet nem köteles ügyfélszolgálatot üzemeltetni, így szóbeli panaszt az alábbi telefonszámon lehet tenni: 003613215290
  A hívás nem kerül hangrögzítésre.
 2. Panaszbejelentés írásban
  Adatkezeléshez kapcsolódó panaszt vagy bármilyen panaszt írásban a dsa@budapestorg.hu e-mail címen lehet megtenni.
  A más címre érkező leveleket, amelyek tartalmuk szerint panaszként kell értelmezni, 48 órán belül kell továbbítani az adatvédelmi felelősnek.

II. Általános rendelkezések

 • A panasz formai követelményei

A panasz kivizsgálása és a válaszlevél elküldésének lehetősége érdekében a panaszlevélben a panasztevő az alábbi adatait köteles feltüntetni:

 • név,
 • lakcím, vagy a kapcsolattartási elektronikus cím / telefonszám
 • a panasz rövid leírása
 • a (vélt) felelős neve, amennyiben ismert

A panaszos írásbeli meghatalmazás eredeti példányának benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Magánszemély meghatalmazott útján is megtehető a panasz, nem kötelező ügyvéd vagy érdekérvényesítő szerv igénybevétele.

Ismételt panasz esetén nem szükséges új meghatalmazás csatolása.

Szóbeli panasz meghatalmazott útján nem tehető.

III. A panaszok kivizsgálásának rendje

1. A panaszok kivizsgálásának díjmentessége

A Panasz kivizsgálása és a válaszadás díjmentes. Értelemszerűen a postán küldött panaszok esetén a postai levél költségének megtérítése nem kivitelezhető a Szervezet számára, azonban költségigényét a panaszos megjelölheti, és ha igazolja ezeket a Szervezet mérlegeli az ésszerű költségek megtérítését (például futár útján küldött panaszt a Szervezet nem térít meg).

2. Az ügyfelek által szóban bejelentett panaszok kivizsgálása

A Szervezet a szóbeli panaszt – a következő bekezdésben meghatározott eltéréssel – azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel az egyházi személy, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – a válaszlevéllel egyidejűleg – megküldi.

A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres fogadása időpontjától számított 5-10 percen belül a hívást fogadó, úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a hívást fogadó jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a panaszos nevét és elérhetőségét is.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az írásbeli panaszban írtakkal egyező adatokat tartalmazza. A jegyzőkönyvet követően az írásbeli panaszra vonatkozó eljárásrend az irányadó.

 • Az ügyfelek által írásban bejelentett panaszok kivizsgálása

Az írásbeli panasz esetén meg kell győződni arról, hogy valóban a panaszos tette-e panaszt. Ez az azonosítási adatok alapján vagy két tanú aláírásának megkövetelésével történik.

A Szervezet panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését
követő 25 naptári napon belül írásban megküldi a panaszos által jelzet címre, vagy meghatalmazottjának.

A panasz elutasítása esetén a jogorvoslati tájékoztatást a válaszlevél tartalmazza.

Adatvédelmi ügyekben a panasz elutasítását követően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni.

Jelen szabályzat az Adatkezelési Szabályzat melléklete az abban foglaltak a jelen Szabályzatra is irányadók azzal, hogy az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása és az erről szóló tájékoztatás.