1008 megtekintés

Legyőzetve győzni!

Tiszteletre méltó Mindszenty József jelmondata volt ez püspöki felszentelése napján 1944. március 4-én.

Ez a mondat akár a miénk, a szcientológusok jelmondata is lehetett volna a december 9-i békés demonstrációnkon, − bár minket még nem győztek le − ahol emléket állítottunk Magyarország utolsó Hercegprímásának. Az Emberi Jogok világnapja alkalmából majdnem kétezer szcientológus és velük szimpatizáló buddhista, evangélikus és keresztény sétált a Deák térről a Sándor Palotához, hogy kiálljanak a jogaikért, főleg a vallásszabadságért, és átnyújtsák a Köztársasági Elnöknek kiáltványukat, amelyben kérték, hogy a szcientológusok elleni, babonákra és pletykákra alapuló hadjáratnak vessen véget! A rendezvényre a világ 27 országából érkeztek küldöttek.

L. Ron Hubbard a Szcientológia alapítója együttérzett Mindszenty Józseffel, hiszen már 1952-ben, az egyik előadásán megemlítette, hogy az agymosó szovjet és magyar komisszárok kábítószerekkel és több hónapos kínzás után elérték, hogy az egyik legbecsületesebb és leggerincesebb ember is bűnösnek vallja magát olyan koholt vádakban, amiket biztos, hogy nem követett el, hiszen kémkedéssel és valutaüzérkedéssel vádolták.

Élete során három rendszer útjában is volt ez az erkölcsös és vallásos Nagyság, aki életének 28 évét szabadságában korlátozva töltötte.

Annak ellenére, hogy tudta, hogy élete veszélyben van, nem kötött elvtelen és megalázó kompromisszumokat egyik hatalommal sem. Állhatatossága azóta is példa világszerte.

Ahogy a Szcientológia állhatatossága, nemcsak saját hívei, de mások vallásszabadságának kivívásával kapcsolatban is.

A nyilasok ellen kiállt a zsidóságért. A zsidókat védő kiáltványt személyesen adta át a nyilas kormánynak. Négy hónapra zárták utána börtönbe:

A Sztójay kormány 1944 júniusában gettóba záratta a zsidókat. A könyörtelen intézkedésre az Egyház azzal válaszolt, hogy védelmébe vette az üldözötteket. A Püspöki Kar igen erélyesen tiltakozott az új hatalomnál és körlevélben is tudomására hozta az egész ország közvéleményének felfogását. (…) Közbenjárásunknak köszönheti a budapesti zsidóság, hogy nagy részben megmenekült a gázkamrától. A püspöki kar állásfoglalása után az egyházi intézmények minden rendelkezésükre álló eszközzel, a papok és apácák pedig életük és szabadságuk veszélyeztetésével is védelmére siettek az üldözötteknek, és pedig mind a megkeresztelt, mind a meg nem keresztelt zsidóknak …

…Budapesten megpróbáltam összehívni a Felsőházat, hogy a rendkívül súlyos helyzetben megtárgyaljuk a lehetséges magatartást. De nem találtam egyetlen püspököt sem Budán. A világi tagok pedig dermedten, egyik napról a másikra tengették életüket a náci megszállás és a nyilaskeresztes terror tetőfoka idején. Apor püspök velem együtt úgy gondolta, hogy a fanatikus eszméiktől megszállott nyilas vezetőknél aligha fogunk eredményt elérni, mégis úgy találtuk, hogy a nemzet és híveink védelmében vállalnunk kell történelmi felelősségünket. Memorandumunkat a négy főpásztor aláírásával ellátva magam vittem személyesen Budára.

A szovjet csapatok bevonulása után szabadult. Öt hónapra rá XII. Piusz Pápa kinevezte esztergomi érseknek. Majd fél évre rá kinevezte bíborosnak.

Mindszenty elítélte és bírálta a németek kitelepítését, a katolikus sajtó korlátozását, az ország közállapotának fokozatos romlását és a politikai rendőrség féktelen terrorját, a kommunisták a politizálás vádját emelték ellene, ezáltal egyre inkább az antikommunista magyar politika vezéralakjává vált.

1948. december 26-án tartoztatták le. Hűtlenség, kémkedés, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény és valutaüzérkedés gyanúja alapján a rendőrhatóság őrizetbe vette. A házkutatás befejezése után az elé tett jegyzőkönyvet nem írta alá. A bíborosok nemzetközi tekintélyére és jogállására hivatkozva tiltakozott a házkutatás önkényes végrehajtása ellen. Majd a börtönben kínzásoknak vetették alá, hogy beismerő vallomásra bírják.

Éjjel 11 óra. Megint kihallgatásra visznek, 72 órás nem alvás és az állandóan megismételt gumibotozások után. A vallatás tárgya egész éjjel az összeesküvés és kémkedés. Most már teljesen magamra maradtam, kimerülten és elcsigázottan. Egyedül kell érvelnem, amikor újra és újra elém rakják aláírásra a hegymagasságúvá nőtt jegyzőkönyvkötegeket. Amíg az aláírást megtagadom, Décsi alezredes éjjelenként 2-3 ízben is átad a kínzómnak, aki felugrik, visz a cellámba, levetkőztet, leteper és kéjes gyönyörűséggel záporozza rám az ütéseket. Fizikai megtörésemre szolgál egy másik kegyetlen módszer is, nem engednek aludni.

Mindszenty József: Emlékirataim, Toronto, 1974

A Pápa kiközösített mindenkit, aki részt vett Mindszenty elítélésében.

Börtönbüntetését nemzetközi nyomások hatására 1955-ben házi őrizetre változtatták, ahonnan 1956-ban, a forradalom hatására szabadult. Amikor leverték a forradalmat, az Amerikai Követségen keresett menedéket, amit egyedüli magyarként meg is adtak neki. 1971-ig élt ott. Naplójának írása közben Kennedy elnökkel is levelezett.

1961. február 10.

Kedves Mindszenty bíboros!

Most, miután átvettem elnöki feladataimat, üdvözletemet küldöm Önnek, és biztosítom teljes és megértő együttérzésemről helyzetével kapcsolatban. Az Amerikai Követség vendégszeretete továbbra is rendelkezésére áll, s kormányunk szívesen nyújt továbbra is menedéket Önnek, amíg csak személyes biztonsága és szabadsága ezt megkívánja.

Tisztelettel:

John. F. Kennedy [s. k.]

Kádár János és VI. Pál 1971-ben megegyezett, ennek értelmében Mindszenty a Vatikánba távozhatott, de cserében nem beszélhetett magyarországi élményeiről, le kellett mondania posztjáról és a Pápai Állam területén kellett volna maradnia. Mindszenty végül nem tartotta be ezeket a feltételeket, pápai hallgatólagos beleegyezéssel érsek maradt, és hamarosan a bécsi Theresianumba költözött, élete hátralévő évei során pedig bejárta a világot, a keresztény és nemzeti szellemet erősítve az emigráns magyarok körében.

Kevéssel halála előtt Mindszenty Ruzsik Vilmos atyával egy hétre ellátogatott Venezuelába. Milyen érdekes, hogy december 9-én, a demonstrációnkon pont onnan kaptunk egy hatalmas segítséget Ruddy Rodriguez venezuelai szépségkirálynő, humanitárius és színésznő személyében.

Végrendeletében így fogalmazott: „Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába.”

A Budapesti Népbíróság IX. 254/1949 számon lefolytatott koncepciós pere ügyében a Legfőbb Ügyészség már 1989 végén perújítási nyomozást rendelt el. Ezt a rehabilitálási eljárást hivatalosan 2012-ben zárták le, oly módon, hogy Mindszenty bíboros teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálása megtörtént a magyar állam részéről.

A vallásüldözés mindig hazug vádakra épül.

Reméljük a szcientológusok esetében ezt nem 63 év múlva ismerik el.

Hadd búcsúzzunk a tiszteletre méltó Mindszenty József szavaival. Ahogy ő sem, mi sem adjuk fel soha!

Minden egyénnek, minden nép minden egyes nemzedékének újra meg újra meg kell küzdenie a hitéért, úgy mint Jákobnak az Isten angyalával. Isten fiatal. Övé a jövő. − Mindszenty József

Forrás: wikipedia

Szerző: Kasza Tamás